Bài hát tiếng Trung: Công Tử Đừng Đợi Nữa 公子别等了 Gōngzǐ bié děngle

Bài hát tiếng Trung: Công Tử Đừng Đợi Nữa 公子别等了 Gōngzǐ bié děngle

Bài hát tiếng Trung: Công Tử Đừng Đợi Nữa 公子别等了 Gōngzǐ bié děngle- Chu Lâm Phong 周林枫

Lời bài hát Công Tử Đừng Đợi Nữa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我说公子呀公子呀
wǒ shuō gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa sua cung chư da cung chư da
Ta nói công tử à, công tử à

你可别等啦
nǐ kě bié děng la
nỉ khửa pía tẩng la
Chàng chớ đợi mà chi

就来爱我吧爱我吧
jiù lái ài wǒ ba ài wǒ ba
chiêu lái ai ủa pa ai ủa pa
Tới yêu ta, tới yêu ta đi

携手共天涯
xiéshǒu gòng tiānyá
xía sẩu cung then dá
Nắm tay cùng cộng hưởng thiên nhai

我的公子呀公子呀
wǒ de gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa tơ cung chư da cung chư da
Công tử của ta à, công tử à

你又何苦呢
nǐ yòu hékǔ ne
nỉ dâu hứa khủ nưa
Chàng làm sao mà buồn vậy

将执念且放下
jiāng zhí niàn jū fàngxià
cheng chứ nen chuy phang xe
Buông bỏ chấp niệm

何不红尘共潇洒
hébù hóngchén gòng xiāosǎ
hứa pu húng trấn cung xeo xả
Tiêu sái chốn hồng trần cơ sao không

姑娘大好的年华
gūniáng dàhǎo de niánhuá
cu néng ta hảo tơ nén hóa
Cô nương đang tuổi xuân hoa

却泪如雨下
què lèi rú yǔ xià
truê lây rú ủy xe
Nước mắt rơi như mưa

只因那心上的人爱另一个她
zhǐ yīn nà xīn shàng de rén ài lìng yī gè tā
chử in na xin sang tơ rấn ai ling i cưa tha
Vì người trong lòng cô yêu một cô nương khác

痴情的公子
chīqíng de gōngzǐ
trư trính tơ cung chư
Công tử si tình

为何要四海为家
wèihé yào sìhǎi wèi jiā
uây hứa dao xư hải uây che
Cớ sao cứ muốn bốn biển là nhà

  Bài hát tiếng Trung: Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 世上只有妈妈好

忘了吗忘了吗
wàng le ma wàng le ma
oang lơ ma oang lơ ma
Người đã quên, đã quên sao

那青梅和竹马
nà qīngméi hé zhúmǎ
na tring mấy hứa chú mả
Đoạn tình thanh mai trúc mã 

我说公子呀公子呀
wǒ shuō gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa sua cung chư da cung chư da
Ta nói công tử à, công tử à

你可别等啦
nǐ kě bié děng la
nỉ khửa pía tẩng la
Chàng chớ đợi mà chi

就来爱我吧爱我吧
jiù lái ài wǒ ba ài wǒ ba
chiêu lái ai ủa pa ai ủa pa
Tới yêu ta, tới yêu ta đi

携手共天涯
xiéshǒu gòng tiānyá
xía sẩu cung then dá
Nắm tay cùng cộng hưởng thiên nhai

我的公子呀公子呀
wǒ de gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa tơ cung chư da cung chư da
Công tử của ta à, công tử à

你又何苦呢
nǐ yòu hékǔ ne
nỉ dâu hứa khủ nưa
Chàng làm sao mà buồn vậy

将执念且放下
jiāng zhí niàn jū fàngxià
cheng chứ nen chuy phang xe
Buông bỏ chấp niệm

何不红尘共潇洒
hébù hóngchén gòng xiāosǎ
hứa pu húng trấn cung xeo xả
Tiêu sái chốn hồng trần cơ sao không

我说公子呀公子呀
wǒ shuō gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa sua cung chư da cung chư da
Ta nói công tử à, công tử à

公子呀公子呀
gōngzǐ yā gōngzǐ yā
cung chư da cung chư da
Công tử à, công tử à 

公子呀公子呀
gōngzǐ yā gōngzǐ yā
cung chư da cung chư da
Công tử à, công tử à 

公子呀公子呀
gōngzǐ yā gōngzǐ yā
cung chư da cung chư da
Công tử à, công tử à 

你别等啦
nǐ bié děng la
nỉ pía tẩng la
Chàng chớ đợi mà chi

姑娘大好的年华
gūniáng dàhǎo de niánhuá
cu néng ta hảo tơ nén hóa
Cô nương đang tuổi xuân hoa

却泪如雨下
què lèi rú yǔ xià
truê lây rú ủy xe
Nước mắt rơi như mưa

只因那心上的人爱另一个她
zhǐ yīn nà xīn shàng de rén ài lìng yī gè tā
chử in na xin sang tơ rấn ai ling i cưa tha
Vì người trong lòng cô yêu một cô nương khác

  Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

痴情的公子
chīqíng de gōngzǐ
trư trính tơ cung chư
Công tử si tình

为何要四海为家
wèihé yào sìhǎi wèi jiā
uây hứa dao xư hải uây che
Cớ sao cứ muốn bốn biển là nhà

忘了吗忘了吗
wàng le ma wàng le ma
oang lơ ma oang lơ ma
Người đã quên, đã quên sao

那青梅和竹马
nà qīngméi hé zhúmǎ
na tring mấy hứa chú mả
Đoạn tình thanh mai trúc mã 

我说公子呀公子呀
wǒ shuō gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa sua cung chư da cung chư da
Ta nói công tử à, công tử à

你可别等啦
nǐ kě bié děng la
nỉ khửa pía tẩng la
Chàng chớ đợi mà chi

就来爱我吧爱我吧
jiù lái ài wǒ ba ài wǒ ba
chiêu lái ai ủa pa ai ủa pa
Tới yêu ta, tới yêu ta đi

携手共天涯
xiéshǒu gòng tiānyá
xía sẩu cung then dá
Nắm tay cùng cộng hưởng thiên nhai

我的公子呀公子呀
wǒ de gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa tơ cung chư da cung chư da
Công tử của ta à, công tử à

你又何苦呢
nǐ yòu hékǔ ne
nỉ dâu hứa khủ nưa
Chàng làm sao mà buồn vậy

将执念且放下
jiāng zhí niàn jū fàngxià
cheng chứ nen chuy phang xe
Buông bỏ chấp niệm

何不红尘共潇洒
hébù hóngchén gòng xiāosǎ
hứa pu húng trấn cung xeo xả
Tiêu sái chốn hồng trần cơ sao không

公子呀公子呀
gōngzǐ yā gōngzǐ yā
cung chư da cung chư da
Công tử à, công tử à 

你可别等啦
nǐ kě bié děng la
nỉ khửa pía tẩng la
Chàng chớ đợi mà chi

就来爱我吧爱我吧
jiù lái ài wǒ ba ài wǒ ba
chiêu lái ai ủa pa ai ủa pa
Tới yêu ta, tới yêu ta đi

携手共天涯
xiéshǒu gòng tiānyá
xía sẩu cung then dá
Nắm tay cùng cộng hưởng thiên nhai

  Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

我的公子呀公子呀
wǒ de gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa tơ cung chư da cung chư da
Công tử của ta à, công tử à

你又何苦呢
nǐ yòu hékǔ ne
nỉ dâu hứa khủ nưa
Chàng làm sao mà buồn vậy

将执念且放下
jiāng zhí niàn jū fàngxià
cheng chứ nen chuy phang xe
Buông bỏ chấp niệm

何不红尘共潇洒
hébù hóngchén gòng xiāosǎ
hứa pu húng trấn cung xeo xả
Tiêu sái chốn hồng trần cơ sao không

我说公子呀公子呀
wǒ shuō gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa sua cung chư da cung chư da
Ta nói công tử à, công tử à

你可别等啦
nǐ kě bié děng la
nỉ khửa pía tẩng la
Chàng chớ đợi mà chi

就来爱我吧爱我吧
jiù lái ài wǒ ba ài wǒ ba
chiêu lái ai ủa pa ai ủa pa
Tới yêu ta, tới yêu ta đi

携手共天涯
xiéshǒu gòng tiānyá
xía sẩu cung then dá
Nắm tay cùng cộng hưởng thiên nhai

我的公子呀公子呀
wǒ de gōngzǐ yā gōngzǐ yā
ủa tơ cung chư da cung chư da
Công tử của ta à, công tử à

你又何苦呢
nǐ yòu hékǔ ne
nỉ dâu hứa khủ nưa
Chàng làm sao mà buồn vậy

将执念且放下
jiāng zhí niàn jū fàngxià
cheng chứ nen chuy phang xe
Buông bỏ chấp niệm

何不红尘共潇洒
hébù hóngchén gòng xiāosǎ
hứa pu húng trấn cung xeo xả
Tiêu sái chốn hồng trần cơ sao không

将执念且放下
jiāng zhí niàn jū fàngxià
cheng chứ nen chuy phang xe
Buông bỏ chấp niệm

何不红尘共潇洒
hébù hóngchén gòng xiāosǎ
hứa pu húng trấn cung xeo xả
Tiêu sái chốn hồng trần cơ sao không
 

  • You cannot copy content of this page