Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi

Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi

Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi – Vương Mính | – 王茗

Lời bài hát Trăng Sao Nối Duyên tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

春风歇草木静美
chūnfēng xiē cǎomù jìng měi
truân phâng xia trảo mu ching mẩy
Gió xuân ngừng, cỏ cây tĩnh lặng

偏贪她世间一杯
piān tān tā shìjiān yī bēi
p’en than tha sư chen i pây
Tham luyến nàng, kính thế gian một ly

饮眷恋沉醉几回
yìn juànliàn chénzuì jǐ huí
in choen len trấn chuây chỉ huấy
Nhấm nháp quyến luyến, say mê bội phần

红尘愿随
hóngchén yuàn suí
húng trấn doen xuấy
Hồng trần nguyện tương tùy

天河下情人相对
tiānhé xiàqíng rén xiāngduì
then hứa xe trính rấn xeng tuây
Dưới thiên không đối diện người trong lòng

痴心话纷扰了谁
chīxīn huà fēnrǎo le shuí
trư xin hoa phân rảo lơ suấy
Lời si tình, loạn lòng ai

故事渡喜悦伤悲
gùshì dù xǐyuè shāng bēi
cu sư tu xỉ duê sang pây
Chuyện xưa hạnh phúc lẫn bi thương

赠余味
zèng yúwèi
châng úy uây
Dư âm còn vương

想爱她
xiǎng ài tā
xẻng ai tha
Muốn yêu nàng

邀星月为媒
yāo xīng yuè wèi méi
dao xing duê uây mấy
Mời trăng sao nối duyên

共举案齐眉
gòng jǔànqíméi
cung chủy an trí mấy
Cả đời tương kính như tân

相思坠
xiāngsī zhuì
xeng xư chuây
Tương tư rủ xuống

生死里轮回
shēngsǐ lǐ lúnhuí
sâng xử lỉ luấn huấy
Sinh tử luân hồi

凝结永世泪
níngjié yǒngshì lèi
nính chía dủng sư lây
Ngưng tụ giọt lệ vĩnh thế

我爱她
wǒ ài tā
ủa ai tha
Ta yêu nàng

拜星月为媒
bài xīng yuè wèi méi
pai xing duê uây mấy
Bái trăng sao nối duyên

伴长流细水
bàn cháng liú xì shuǐ
pan tráng liếu xi suẩy
Bầu bạn sông dài nước lặng

赴时空成灰
fù shí kōng chéng huī
phu sứ khung trấng huây
Mãi đến khi hóa thành tro tàn giữa thời không

  Học bài hát tiếng Trung: Yêu thầm 暗恋 Ànliàn

留岁岁无悔
liú suì suì wú huǐ
liếu xuây xuây ú huẩy
Để lại năm tháng bất hối

想爱她
xiǎng ài tā
xẻng ai tha
Muốn yêu nàng

邀星月为媒
yāo xīng yuè wèi méi
dao xing duê uây mấy
Mời trăng sao nối duyên

共举案齐眉
gòng jǔànqíméi
cung chủy an trí mấy
Cả đời tương kính như tân

相思坠
xiāngsī zhuì
xeng xư chuây
Tương tư rủ xuống

生死里轮回
shēngsǐ lǐ lúnhuí
sâng xử lỉ luấn huấy
Sinh tử luân hồi

凝结永世泪
níngjié yǒngshì lèi
nính chía dủng sư lây
Ngưng tụ giọt lệ vĩnh thế

我爱她
wǒ ài tā
ủa ai tha
Ta yêu nàng

拜星月为媒
bài xīng yuè wèi méi
pai xing duê uây mấy
Bái trăng sao nối duyên

伴长流细水
bàn cháng liú xì shuǐ
pan tráng liếu xi suẩy
Bầu bạn sông dài nước lặng

赴时空成灰
fù shí kōng chéng huī
phu sứ khung trấng huây
Mãi đến khi hóa thành tro tàn giữa thời không

留岁岁无悔
liú suì suì wú huǐ
liếu xuây xuây ú huẩy
Để lại năm tháng bất hối

春风歇草木静美
chūnfēng xiē cǎomù jìng měi
truân phâng xia trảo mu ching mẩy
Gió xuân ngừng, cỏ cây tĩnh lặng

偏贪她世间一杯
piān tān tā shìjiān yī bēi
p’en than tha sư chen i pây
Tham luyến nàng, kính thế gian một ly

饮眷恋沉醉几回
yìn juànliàn chénzuì jǐ huí
in choen len trấn chuây chỉ huấy
Nhấm nháp quyến luyến, say mê bội phần

红尘愿随
hóngchén yuàn suí
húng trấn doen xuấy
Hồng trần nguyện tương tùy

天河下情人相对
tiānhé xiàqíng rén xiāngduì
then hứa xe trính rấn xeng tuây
Dưới thiên không đối diện người trong lòng

痴心话纷扰了谁
chīxīn huà fēnrǎo le shuí
trư xin hoa phân rảo lơ suấy
Lời si tình, loạn lòng ai

故事渡喜悦伤悲
gùshì dù xǐyuè shāng bēi
cu sư tu xỉ duê sang pây
Chuyện xưa hạnh phúc lẫn bi thương

赠余味
zèng yúwèi
châng úy uây
Dư âm còn vương

想爱她
xiǎng ài tā
xẻng ai tha
Muốn yêu nàng

邀星月为媒
yāo xīng yuè wèi méi
dao xing duê uây mấy
Mời trăng sao nối duyên

共举案齐眉
gòng jǔànqíméi
cung chủy an trí mấy
Cả đời tương kính như tân

  Bài hát tiếng Trung: Khi Nhớ Anh Trở Thành Thói Quen 当想你成为习惯

相思坠
xiāngsī zhuì
xeng xư chuây
Tương tư rủ xuống

生死里轮回
shēngsǐ lǐ lúnhuí
sâng xử lỉ luấn huấy
Sinh tử luân hồi

凝结永世泪
níngjié yǒngshì lèi
nính chía dủng sư lây
Ngưng tụ giọt lệ vĩnh thế

我爱她
wǒ ài tā
ủa ai tha
Ta yêu nàng

拜星月为媒
bài xīng yuè wèi méi
pai xing duê uây mấy
Bái trăng sao nối duyên

伴长流细水
bàn cháng liú xì shuǐ
pan tráng liếu xi suẩy
Bầu bạn sông dài nước lặng

赴时空成灰
fù shí kōng chéng huī
phu sứ khung trấng huây
Mãi đến khi hóa thành tro tàn giữa thời không

留岁岁无悔
liú suì suì wú huǐ
liếu xuây xuây ú huẩy
Để lại năm tháng bất hối

想爱她
xiǎng ài tā
xẻng ai tha
Muốn yêu nàng

邀星月为媒
yāo xīng yuè wèi méi
dao xing duê uây mấy
Mời trăng sao nối duyên

共举案齐眉
gòng jǔànqíméi
cung chủy an trí mấy
Cả đời tương kính như tân

相思坠
xiāngsī zhuì
xeng xư chuây
Tương tư rủ xuống

生死里轮回
shēngsǐ lǐ lúnhuí
sâng xử lỉ luấn huấy
Sinh tử luân hồi

凝结永世泪
níngjié yǒngshì lèi
nính chía dủng sư lây
Ngưng tụ giọt lệ vĩnh thế

我爱她
wǒ ài tā
ủa ai tha
Ta yêu nàng

拜星月为媒
bài xīng yuè wèi méi
pai xing duê uây mấy
Bái trăng sao nối duyên

伴长流细水
bàn cháng liú xì shuǐ
pan tráng liếu xi suẩy
Bầu bạn sông dài nước lặng

赴时空成灰
fù shí kōng chéng huī
phu sứ khung trấng huây
Mãi đến khi hóa thành tro tàn giữa thời không

留岁岁无悔
liú suì suì wú huǐ
liếu xuây xuây ú huẩy
Để lại năm tháng bất hối

想爱她
xiǎng ài tā
xẻng ai tha
Muốn yêu nàng

邀星月为媒
yāo xīng yuè wèi méi
dao xing duê uây mấy
Mời trăng sao nối duyên

共举案齐眉
gòng jǔànqíméi
cung chủy an trí mấy
Cả đời tương kính như tân

相思坠
xiāngsī zhuì
xeng xư chuây
Tương tư rủ xuống

生死里轮回
shēngsǐ lǐ lúnhuí
sâng xử lỉ luấn huấy
Sinh tử luân hồi

  Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba

凝结永世泪
níngjié yǒngshì lèi
nính chía dủng sư lây
Ngưng tụ giọt lệ vĩnh thế

我爱她
wǒ ài tā
ủa ai tha
Ta yêu nàng

拜星月为媒
bài xīng yuè wèi méi
pai xing duê uây mấy
Bái trăng sao nối duyên

伴长流细水
bàn cháng liú xì shuǐ
pan tráng liếu xi suẩy
Bầu bạn sông dài nước lặng

赴时空成灰
fù shí kōng chéng huī
phu sứ khung trấng huây
Mãi đến khi hóa thành tro tàn giữa thời không

留岁岁无悔
liú suì suì wú huǐ
liếu xuây xuây ú huẩy
Để lại năm tháng bất hối

想爱她
xiǎng ài tā
xẻng ai tha
Muốn yêu nàng

邀星月为媒
yāo xīng yuè wèi méi
dao xing duê uây mấy
Mời trăng sao nối duyên

共举案齐眉
gòng jǔànqíméi
cung chủy an trí mấy
Cả đời tương kính như tân

相思坠
xiāngsī zhuì
xeng xư chuây
Tương tư rủ xuống

生死里轮回
shēngsǐ lǐ lúnhuí
sâng xử lỉ luấn huấy
Sinh tử luân hồi

凝结永世泪
níngjié yǒngshì lèi
nính chía dủng sư lây
Ngưng tụ giọt lệ vĩnh thế

我爱她
wǒ ài tā
ủa ai tha
Ta yêu nàng

拜星月为媒
bài xīng yuè wèi méi
pai xing duê uây mấy
Bái trăng sao nối duyên

伴长流细水
bàn cháng liú xì shuǐ
pan tráng liếu xi suẩy
Bầu bạn sông dài nước lặng

赴时空成灰
fù shí kōng chéng huī
phu sứ khung trấng huây
Mãi đến khi hóa thành tro tàn giữa thời không

留岁岁无悔
liú suì suì wú huǐ
liếu xuây xuây ú huẩy
Để lại năm tháng bất hối

赴时空成灰
fù shí kōng chéng huī
phu sứ khung trấng huây
Mãi đến khi hóa thành tro tàn giữa thời không

留岁岁无悔
liú suì suì wú huǐ
liếu xuây xuây ú huẩy
Để lại năm tháng bất hối
 

  • You cannot copy content of this page