Bài hát tiếng Trung: Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 世上只有妈妈好

Bài hát tiếng Trung: Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 世上只有妈妈好

Bài hát tiếng Trung: Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 世上只有妈妈好 shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo

Lời bài hát Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất

有妈的孩子像块宝
yǒu mā de hái·zi xiàng kuài bǎo
dẩu ma tơ hái chư xeng khoai pảo
Con có mẹ giống như báu vật quý giá

投进妈妈的怀抱
tóu jìn mā·ma de huáibào
thấu chin ma ma tơ hoái pao
Sà vào lòng mẹ yêu

幸福享不了
xìngfú xiǎng bùliǎo
xing phú xẻng pu lẻo
hạnh phúc không thể kể xiết.

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

没妈的孩子像根草
méi ma de hái·zi xiàng gēn cǎo
mấy ma tơ hái chư xeng cân trảo
Con không mẹ chỉ như rễ cây ngọn cỏ

离开妈妈的怀抱
líkāi mā·ma de huáibào
lí khai ma ma tơ hoái pao
Rời xa vòng tay mẹ hiền

幸福哪里找
xìngfú nǎ·li zhǎo
xing phú nả lỉ chảo
Con biết tìm hạnh phúc nơi nao?

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất

  Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

有妈的孩子像块宝
yǒu mā de hái·zi xiàng kuài bǎo
dẩu ma tơ hái chư xeng khoai pảo
Con có mẹ giống như báu vật quý giá

投进妈妈的怀抱
tóu jìn mā·ma de huáibào
thấu chin ma ma tơ hoái pao
Sà vào lòng mẹ yêu

幸福享不了
xìngfú xiǎng bùliǎo
xing phú xẻng pu lẻo
hạnh phúc không thể kể xiết.

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

没妈的孩子像根草
méi ma de hái·zi xiàng gēn cǎo
mấy ma tơ hái chư xeng cân trảo
Con không mẹ chỉ như rễ cây ngọn cỏ

离开妈妈的怀抱
líkāi mā·ma de huáibào
lí khai ma ma tơ hoái pao
Rời xa vòng tay mẹ hiền

幸福哪里找
xìngfú nǎ·li zhǎo
xing phú nả lỉ chảo
Con biết tìm hạnh phúc nơi nao?

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

  • You cannot copy content of this page