Học bài hát tiếng Trung: Trục Lãng 逐浪 Zhú làng

Học bài hát tiếng Trung: Trục Lãng 逐浪 Zhú làng

Học bài hát tiếng Trung: Trục Lãng 逐浪 Zhú làng – Thượng Văn Tiệp 尚雯婕

Lời bài hát Trục Lãng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

刀光肆溢如洒
dāo guāng sì yì rú sǎ
tao quang xư i rú xả
Đao quang bất chấp thế sự vẫn tiêu sái tuyệt trần

洒一抹山河雨下
sǎ yī mǒ shānhé yǔ xià
xả i mủa san hứa ủy xe
Một đao vung chém núi sông tựa mưa sa

剑影凝神成霸
jiàn yǐng níngshén chéng bà
chen ỉnh nính sấn trấng pa
Ảnh kiếm ngưng thần xưng bá

霸几番春秋冬夏
bà jǐ pān chūnqiū dōng xià
pa chỉ p’an truân triêu tung xe
Thống trị mấy hồi xuân thu đông hạ

一湾碧水断川峡
yī wān bì shuǐ duàn chuān xiá
i oan pi suẩy toan troan xé
Một khúc bích thủy đứt đoạn giữa sông

川峡怎奈金戈铁马
chuān xiá zěnnài jīngē tiěmǎ
troan xé chẩn nai chin cưa thỉa mả
Chỉ tiếc sông kia không giữ được thế anh hùng

一壶冷酒成牵挂
yī hú lěng jiǔ chéng qiānguà
i hú lẩng chiểu trấng tren qua
Vò rượu lạnh nhạt chợt thành vướng bận 

牵挂醉满狂沙
qiānguà zuì mǎn kuáng shā
tren qua chuây mản khoáng sa
Vướng bận đến no say điên cuồng trong gió cát

谁道“此心安处是吾乡”
shuí dào “ cǐ xīn ān chǔ shì wú xiāng ”
suấy tao “ trử xin an trủ sư ú xeng ”
Ai nói rằng nơi yên bình nhất chính là quê hương

  Bài hát tiếng Trung: Túy khuynh thành 醉倾城

我心安处在你身旁
wǒ xīn ān chǔ zài nǐ shēn páng
ủa xin an trủ chai nỉ sân p’áng
Nơi ta thấy yên bình nhất là bên cạnh chàng

谁念前仇旧恨且相忘
shuí niàn qiān chóu jiù hèn jū xiāng wàng
suấy nen tren trấu chiêu hân chuy xeng oang
Thù xưa hận cũ ai mà không ghi tạc

热泪莫怨西风凉
rèlèi mò yuàn xīfēng liàng
rưa lây mua doen xi phâng leng
Vui mừng đến rơi lệ, không oán hận gió tây

谁叹相逢离散梦一场
shuí tàn xiāngféng lísàn mèng yī chǎng
suấy than xeng phấng lí xan mâng i trảng
Ai than thở trùng phùng hay biệt ly đều như giấc mộng

披坚执锐终不枉
pījiānzhíruì zhōng bù wǎng
p’i chen chứ ruây chung pu oảng
Kiên trì và kiên trì không phải là vô ích

谁问滔滔江水去向何方
shuí wèn tāotāo jiāng shuǐ qùxiàng hé fāng
suấy uân thao thao cheng suẩy truy xeng hứa phang
Ai hỏi dòng sông dâng trào sẽ đi về đâu

执手天涯共逐浪
zhíshǒu tiānyá gòng zhú làng
chứ sẩu then dá cung chú lang
Nắm tay nhau đến tận chân trời cùng vượt qua sóng dữ

共逐浪
gòng zhú làng
cung chú lang
Cùng vượt qua sóng dữ

执手天涯共逐浪
zhíshǒu tiānyá gòng zhú làng
chứ sẩu then dá cung chú lang
Nắm tay nhau đến tận chân trời, cùng vượt qua sóng dữ

共逐浪
gòng zhú làng
cung chú lang
Cùng vượt qua sóng dữ

一湾碧水断川峡
yī wān bì shuǐ duàn chuān xiá
i oan pi suẩy toan troan xé
Một khúc bích thủy đứt đoạn giữa sông

  Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

川峡怎奈金戈铁马
chuān xiá zěnnài jīngē tiěmǎ
troan xé chẩn nai chin cưa thỉa mả
Chỉ tiếc sông kia không giữ được thế anh hùng

一壶冷酒成牵挂
yī hú lěng jiǔ chéng qiānguà
i hú lẩng chiểu trấng tren qua
Vò rượu lạnh nhạt chợt thành vướng bận 

牵挂醉满狂沙
qiānguà zuì mǎn kuáng shā
tren qua chuây mản khoáng sa
Vướng bận đến no say điên cuồng trong gió cát

谁道“此心安处是吾乡”
shuí dào “ cǐ xīn ān chǔ shì wú xiāng ”
suấy tao “ trử xin an trủ sư ú xeng ”
Ai nói rằng nơi yên bình nhất chính là quê hương

我心安处在你身旁
wǒ xīn ān chǔ zài nǐ shēn páng
ủa xin an trủ chai nỉ sân p’áng
Nơi ta thấy yên bình nhất là bên cạnh chàng

谁念前仇旧恨且相忘
shuí niàn qiān chóu jiù hèn jū xiāng wàng
suấy nen tren trấu chiêu hân chuy xeng oang
Thù xưa hận cũ ai mà không ghi tạc

热泪莫怨西风凉
rèlèi mò yuàn xīfēng liàng
rưa lây mua doen xi phâng leng
Vui mừng đến rơi lệ, không oán hận gió tây

谁叹相逢离散梦一场
shuí tàn xiāngféng lísàn mèng yī chǎng
suấy than xeng phấng lí xan mâng i trảng
Ai than thở trùng phùng hay biệt ly đều như giấc mộng

披坚执锐终不枉
pījiānzhíruì zhōng bù wǎng
p’i chen chứ ruây chung pu oảng
Kiên trì và kiên trì không phải là vô ích

谁问滔滔江水去向何方
shuí wèn tāotāo jiāng shuǐ qùxiàng hé fāng
suấy uân thao thao cheng suẩy truy xeng hứa phang
Ai hỏi dòng sông dâng trào sẽ đi về đâu

  Bài hát tiếng Trung: For ya – Tưởng Tiểu Ni 蒋小呢

执手天涯共逐浪
zhíshǒu tiānyá gòng zhú làng
chứ sẩu then dá cung chú lang
Nắm tay nhau đến tận chân trời cùng vượt qua sóng dữ

共逐浪
gòng zhú làng
cung chú lang
Cùng vượt qua sóng dữ

热泪莫怨西风凉
rèlèi mò yuàn xīfēng liàng
rưa lây mua doen xi phâng leng
Vui mừng đến rơi lệ, không oán hận gió tây

谁叹相逢离散梦一场
shuí tàn xiāngféng lísàn mèng yī chǎng
suấy than xeng phấng lí xan mâng i trảng
Ai than thở trùng phùng hay biệt ly đều như giấc mộng

披坚执锐终不枉
pījiānzhíruì zhōng bù wǎng
p’i chen chứ ruây chung pu oảng
Kiên trì và kiên trì không phải là vô ích

谁问滔滔江水去向何方
shuí wèn tāotāo jiāng shuǐ qùxiàng hé fāng
suấy uân thao thao cheng suẩy truy xeng hứa phang
Ai hỏi dòng sông dâng trào sẽ đi về đâu

执手天涯共逐浪
zhíshǒu tiānyá gòng zhú làng
chứ sẩu then dá cung chú lang
Nắm tay nhau đến tận chân trời cùng vượt qua sóng dữ
 

  • You cannot copy content of this page